You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '))or(id_kateg in (select DISTINCT link_kateg_inf from link where id_y_l=)) order' at line 1
Головна | Головна ДДПУ
Абітурієнту
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Вступна кампанія року

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування з фундаментальних і спеціальних дисциплін для абітурієнтів,

які у 2013 році вступають на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

спеціаліста на основі базової вищої освіти за спеціальністю

 

7.01010101 Дошкільна освіта

 
ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 1. Загальні засади дошкільної педагогіки

Предмет дошкільної педагогіки. Основні поняття дошкільної педагогіки. Джерела розвитку дошкільної педагогіки. Становлення і розвиток ідей дошкільної педагогіки. Зв'язок дошкільної педагогіки з іншими науками. Дошкільна педагогіка як галузь педагогічних знань Значення дошкільного дитинства. Дитинство як соціально-педагогічне явище.

 2. Особистість дитини як об'єкт і суб'єкт виховання

Виховання і розвиток. Роль дорослого в розвитку дитини. Вікова періодизація дитинства. Вікові й індивідуальні особливості дітей. Обдаровані діти. Діти з проблемами розвитку.

 3. Педагогічне дослідження в галузі дошкільної педагогіки

Методологія педагогічного дослідження. Розвиток теорії і практики дошкільної педагогіки. Методи наукового дослідження в галузі дошкільної педагогіки. Значення наукових досліджень в галузі дошкільної педагогіки. Методологічний апарат педагогічного дослід-ження. Етапи педагогічного дослідження. Характерис-тика методів наукового дослідження. Впровадження результатів наукових досліджень у практику дошкільної освіти. Використання передового педагогічного досвіду.

4. Становлення і розвиток науки про дошкільне виховання

Проблеми дошкільного виховання у педагогічній думці давнього світу. Погляд на проблеми виховання дітей дошкільного віку в епоху середньовіччя. Розвиток ідей дошкільного виховання в епоху Відродження. Педагогіка дошкільного віку епохи Просвітництва. Педагогічні теорії та практика дошкільного виховання XIX ст. Розвиток теорії і практики вітчизняної дошкільної освіти наприкінці XIX - у першій половині XX ст.

5. Розвиток вітчизняної дошкільної педагогіки у другій половині XX ст.

Зарубіжні педагогічні концепції дошкільної освіти XX ст. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки. Сучасна система дошкільної освіти. Типи дошкільних закладів і їх функції Програми виховання і навчання дітей Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти

6. Дошкільна освіта за кордоном

Міжнародне співробітництво у галузі дошкільної освіти. Зміст і методи виховання. Мета і завдання виховання дітей дошкільного віку. Ідеал і мета виховання. Завдання виховання дітей дошкільного віку.

7. Організація життя дітей раннього віку в дошкільному закладі

Особливості раннього дитинства як вікового періоду. Теоретичне обґрунтування необхідності виховання дітей від моменту народження. Основні педагогічні правила виховання дітей раннього віку. Соціальна адаптація та чинники, що визначають характер і тривалість звикання дітей до нових умов. Організація життя дітей у перші дні перебування їх в дитячому садку.

8. Розвиток і виховання дітей першого року життя

Особливості психофізичного розвитку дітей першого року життя. Періодизація розвитку дітей на першому році життя. Завдання виховання дітей першого року життя. Режим дня дітей першого року життя та організація режимних процесів у сім'ї та дошкільному закладі. Методика проведення навчально-виховної роботи з дітьми першого року життя.

9. Розвиток і виховання дітей другого року життя

Розвиток дитини 2-го року життя та завдання виховання. Організація умов життєдіяльності дітей, особливості режиму в другій групі раннього віку. Засоби створення предметно-ігрового середовища. Педагогічне керівництво самостійною діяльністю дітей 2-го року життя.

10. Розвиток і виховання дітей третього року життя

Особливості розвитку дитини 3-го року життя. Явище «кризи 3-х років» та педагогічні засоби попередження її негативних наслідків. Завдання і зміст навчально-виховної роботи у першій молодшій групі.

11. Виховання і навчання дітей раннього віку

Організація режимних процесів та розвивального предметного середовища. Методика педагогічного керівництва іграми дітей 3-го року життя.

12. Навчання дітей другого і третього року життя

Особливості та дидактичні вимоги до навчання дітей раннього віку. Види занять з дітьми 2-го і 3-го року життя. Організація і методика проведення занять.

13. Організаційно-методична робота в групах раннього віку

Планування і облік виховної роботи в групах раннього віку. Контроль за фізичним і нервово-психічним розвитком дітей. Робота з батьками.

14. Фізичне виховання дітей дошкільного віку

Поняття «фізичне виховання» і «фізичний розвиток». Розвиток теорії фізичного виховання Завдання фізичного виховання дітей. Засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку Виховання культурно-гігієнічних навичок. Характеристика основних засобів фізичного виховання дошкільників. Поняття про руховий режим та засоби його здійснення. Роль вихователя в організації фізичного виховання дітей. Спільна робота сім'ї і дошкільного закладу з фізичного виховання дітей.

15. Режим дня в дошкільному закладі

Наукові засади режиму життя дитини. Педагогічне значення режиму дня. Організація режиму дня в різних вікових групах. Врахування індивідуальних особливостей дитини при організації режиму в умовах дитячого садка і сім'ї.

16. Формування культурно-гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку

Гігієнічна культура як частина загальної культури людини. Зміст культурно-гігієнічних навичок дітей різних вікових груп. Методика і умови формування культурно-гігієнічних навичок. Формування у дошкільників потреби у валеологічних знаннях.

17. Розумове виховання дітей дошкільного віку

Розумовий розвиток і розумове виховання Розвиток теорії розумового виховання дітей Завдання розумового виховання дошкільників Зміст і засоби розумового виховання дітей. Значення розумового виховання у формуванні особистості. Психолого-педагогічні дослідження проблеми розумового виховання дітей дошкільного віку.

18. Система сенсорного виховання

Значення формування сенсорної культури дітей. Розумовий розвиток дітей у процесі сенсорного виховання. Завдання сенсорного виховання дітей дошкільного віку. Зміст і методи сенсорного виховання. Характеристика систем сенсорного виховання (Ф. Фребель, О. Декролі, М. Монтессорі, Л. Венгер). Перцептивні дії як основа формування сенсорної культури дітей. Розвиток сенсорних здібностей дітей у процесі діяльності. Особливості сенсорного виховання у групах раннього віку. Дидактична гра як засіб сенсорного розвитку дітей. Роль конструктивної діяльності у сенсорному вихованні. Сенсорне виховання у зображувальній діяльності дітей. Удосконалення сенсорних умінь і навичок дітей у процесі трудової діяльності.

19. Методика сенсорного виховання дітей в різних вікових групах

Визначення рівня сенсорного розвитку дітей в різних вікових групах. Аналіз реалізації завдань сенсорного розвитку в програмах виховання і навчання дітей дошкільного віку. Роль занять у сенсорному розвитку дітей. Спостереження та аналіз процесу сенсорного виховання дітей в різних видах діяльності. Роль вихователя у розв'язанні завдань сенсорного розвитку дітей у різних вікових групах.

20. Теорія гри

Походження гри в історії суспільства, її зв'язок з працею і мистецтвом. Аналіз зарубіжних і вітчизняних теорій гри та сучасних психолого-педагогічних досліджень. Класифікації дитячих ігор. Гра - засіб всебічного розвитку дитини.

21. Моральне виховання дітей дошкільного віку

Моральний розвиток і моральне виховання. Розвиток теорії морального виховання дітей. Завдання морального виховання. Закономірності процесу морального виховання. Моральне виховання в процесі спілкування з дорослими. Моральне виховання у грі. Моральне виховання є трудовій діяльності. Моральне виховання в процесі навчання. Методи морального виховання. Виховання вольової поведінки. Виховання основ гуманізму. Виховання патріотизму.

22. Трудове виховання дітей дошкільного віку

Розвиток теорії трудового виховання. Завдання трудового виховання. Особливості трудової діяльності дошкільників. Ознайомлення дітей з працею дорослих. Види праці дітей. Форми організації трудової діяльності дітей.

23. Естетичне виховання дітей дошкільного віку

Естетичний розвиток і естетичне виховання Розвиток теорії естетичного виховання Завдання естетичного виховання дітей дошкільного віку Зміст естетичного виховання дітей дошкільного віку Засоби та методи естетичного виховання. Значення естетики поведінки дітей і дорослих. Шляхи формування у дітей оцінного ставлення до прекрасного навколишньому житті та мистецтві. Організація естетичного виховання у дошкільному закладі.

24. Художня діяльність дітей в дошкільному закладі

Витоки дитячої творчості. Види художньої діяльності дітей. Методи розвитку творчих здібностей дітей. Організація умов для самостійної художньої діяльності дітей.

25. Іграшка

Виховна і освітня цінність іграшки. Історія іграшки. Українська народна іграшка. Види іграшок. Вимоги до іграшок.

26. Творчі ігри

Виховне значення творчої гри. Передумови розвитку сюжетно-рольової гри в ранньому віці. Режисерські ігри. Сюжетно-рольові ігри. Театралізовані ігри. Будівельно-конструкційні ігри. Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей.

27. Дидактичні ігри

Особливості дидактичної гри. Структура дидактичної гри. Види дидактичних ігор. Педагогічне керівництво дидактичними іграми.

28. Дошкільний заклад, сім'я, школа

Педагогічний процес у дошкільному закладі. Закономірності педагогічного процесу. Структура педагогічного процесу. Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу. Планування педагогічного процесу. Планування у різновікових групах. Виховна функція сім'ї. Особливості сімейного виховання дошкільників. Батьківський авторитет. Педагогічна культура батьків. Виховання батьків. Форми роботи дошкільного закладу із сім'єю.

29. Підготовка дитини до навчання в школі

Наступність, спадкоємність, перспективність у системі безперервної освіти. Готовність дітей до шкільного навчання. Адаптація до шкільного навчання. Спільна робота дошкільного закладу і школи.

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА РОЗВИТКУ РІДНОГО МОВЛЕННЯ

1. Теоретико-методологічні засади дошкільної лінгводидактики

Українська лінгводидактика та її поняття. Міждисциплінарні зв'язки у викладанні української дошкільної лінгводидактики. Методологічні, природничі, психологічні, лінгвістичні, педагогічні засади лінгво-дидактики. Методи наукового дослідження в дошкільній лінгводидактиці.

2. Сучасні підходи до розвитку мовлення дітей

Національні пріоритети розвитку дошкільної освіти. Сучасний стан підготовки дітей до школи. Закон України «Про дошкільну освіту». Базовий компонент мовленнєвого розвитку дошкільника. Обов'язковий мінімум мовленнєвого розвитку дітей. Мовленнєвий розвиток дітей: сутність та шляхи реалізації.

3. Основи методики розвитку мовлення

Філософські основи методики розвитку мовлення. Природничі основи методики. Психологічні основи методики. Лінгводидактичні основи методики розвитку мовлення. Закономірності та принципи навчання дітей рідної мови.

4. Зв'язок методики розвитку мовлення дітей з іншими науками

Розвиток мислення і мовлення дітей. Дидактика як основа розгляду питань про мету, зміст, принципи, методи та організаційні форми роботи з розвитку мовлення дітей.

5. Методи наукового дослідження в методиці розвитку мовлення дітей

Розвиток мовлення як процес засвоєння мовних норм. Методи наукового дослідження в методиці розвитку мовлення дітей. Місце курсу «Теорія і методика розвитку рідного мовлення дітей» у системі підготовки спеціалістів з дошкільного виховання.

6. Становлення методики розвитку мовлення дітей як науки

Виникнення методики розвитку мовлення як науки. К.Д. Ушинський – основоположник методики початкового навчання дітей рідної мови. Е.І. Тихеєва - основоположник методики розвитку мови дітей дошкільного віку. Внесок В.О. Сухомлинського в розвиток ідей методики навчання дітей рідної мови. Вклад інших вчених у методику розвитку мовлення дітей дошкільного віку. Завдання і найважливіші проблеми методики розвитку мовлення дітей на сучасному етапі.

7. Завдання, зміст і методи роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку

Значення рідної мови у виховання дітей. Розвиток мовлення як одне із найважливіших завдань розумового розвитку. Завдання розвитку мовлення в дитячому садку, їх психолого-педагогічне та лінгвістичне обґрунтування.

8. Мовленнєве спілкування як діяльність

Спілкування як специфічний вид дитячої діяльності. Становлення і розвиток мовленнєвого спілкування у дітей дошкільного віку. Комунікативна спрямованість навчання дітей рідної мови. Організація професійно-мовленнєвого спілкування вихователя з дітьми.

9. Завдання, зміст, засоби, форми, методи і прийоми розвитку мовлення дітей

Мета і завдання дошкільного закладу з розвитку мовлення і навчання дітей рідної мови. Специфіка занять з рідної мови в різновікових групах. Методи і прийоми навчання дітей рідної мови. Характеристика наочних методів. Види наочності на заняттях з розвитку мовлення. Зв'язок слова і наочності. Словесні методи та їх характеристика. Словесний взірець та вимоги до нього. Практичні методи в розвитку мовлення дітей. Дидактичні ігри та ігрові вправи.

10. Мова вихователя – засіб навчання дітей рідної мови

Вимоги до мови дітей. Форми навчання рідної мови. Специфіка занять з мови в різновікових групах. Умови успішного розвитку мовлення.

11. Розвиток мовлення дітей першого і другого року життя

Психолого-педагогічна характеристика дітей цього віку. Чотири періоди першого року життя та їхні завдання. Вплив різноманітних взаємостосунків дітей з дорослими та іншими дітьми та розвиток мовлення у цьому періоді. Два періоди другого року життя, його завдання. Особливості розвитку мовлення дітей на цьому етапі. Звукова культура мовлення. Словникова робота і її завдання. Граматична правильність мовлення. Зв'язне мовлення.

12. Розвиток мовлення дітей І молодшої групи

Психолого-педагогічна характеристика дітей третього року життя. Особливості розвитку мовлення дітей на цьому етапі. Звукова культура мовлення та її завдання. Словникова робота. Граматична правильність мовлення. Зв'язне мовлення у цей період і його завдання.

13. Розвиток мовлення дітей ІІ молодшої групи

Психолого-педагогічна характеристика дітей четвертого року життя. Особливості розвитку мовлення дітей на цьому етапі. Звукова культура мовлення та її завдання. Словникова робота. Граматична* правильність мовлення. Зв'язне мовлення у цей період і його завдання.

14. Розвиток мовлення дітей середньої групи

Психолого-педагогічна характеристика дітей п'ятого року життя. Особливості розвитку мовлення дітей на цьому етапі. Звукова культура мовлення. Словникова робота та її завдання. Граматична правильність мовлення. Розвиток монологічного і діалогічного мовлення.

15. Розвиток мовлення дітей старшої групи

Психолого-педагогічна характеристика дітей шостого року життя. Особливості розвитку мовлення дітей на цьому етапі. Навчання грамоти. Теоретичні основи навчання грамоти. Історичний огляд методів навчання грамоти. Методика навчання дітей звуковому аналізу слів. Підготовка руки дитини до письма. Наступність у вихованні звукової культури, словника, граматичної правильності мовлення, зв'язного мовлення між довкіллям і першокласниками.

16. Розвиток мовлення дітей дошкільного віку

Молодший і середній дошкільний вік. Старший дошкільний вік.

17. Розвиток зв'язного мовлення дітей різновікових груп

Поняття зв'язного мовлення. Види зв'язного мовлення – монологічне і діалогічне, ситуативне і контекстне. Розмова вихователя з дітьми. Методика проведення бесід з дітьми. Види дитячих розповідей і прийоми навчання розповіді. Описові розповіді. Методика роботи з дидактичною картиною. Розповіді з власного досвіду. Творчі розповіді. Методика навчання переказу художніх творів. Дидактичні ігри та їх роль у розвитку зв'язного мовлення.

18. Виховання звукової культури у дітей

Поняття звукової культури мовлення. Особливості звуковимови дітей у різних вікових групах. Методи і прийоми виховання звукової культури мовлення дітей. Методика виховання звукової культури мовлення на заняттях. Корекція мовлення.

19. Методика роботи з художньою літературою

Значення дитячої художньої літератури для виховання дітей. Література як засіб формування всіх сторін мовлення дитини. Особливості сприймання і розуміння дітьми літературних творів різних жанрів. Завдання і зміст роботи дошкільного закладу з ознайомлення дітей з художньою літературою. Принципи відбору літературних творів і програма читання в різних вікових групах. Форми роботи з книгою.

20. Методика читання дитячої літератури на заняттях у різних вікових групах

Виразність читання художнього твору. Підготовка вихователя до виразного читання і розповіді. Підготовка дітей до сприйняття літературних творів. Структура заняття. Бесіди про улюблені книги, слухання літературних передач.:

21. Ознайомлення дітей з книжковою ілюстрацією

Роль ілюстрації у розумінні дітьми літературного твору. Естетичні та педагогічні вимоги до ілюстрації. Куток книги, його значення, вимоги до оформлення. Робота в куточку книги.

22. Розповіді вихователя та дітей за ілюстративними матеріалами

Методика показу діафільмів та кінофільмів. Драматизація та інсценування художніх творів. Методика роботи з поетичними творами в дитячому садку.

23. Методика словникової роботи в дошкільному закладі

Особливості засвоєння слова у дошкільному віці завдання і зміст словникової роботи в різних вікових групах дошкільного закладу. Методика розвитку словника дітей дошкільного віку.

24. Принципи словникової роботи

Види занять з розвитку словника та ознайомлення дітей з предметами та явищами навколишньої діяльності. Спостереження та екскурсії, їх роль у розвитку словника. Іграшки, картини та їх роль в ознайомленні дітей з навколишнім і в розвитку словника. Методика їх використання.

25. Формування граматичної правильності мовлення

Особливості засвоєння граматичної будови мови дітьми дошкільного віку. Типові граматичні помилки в мовленні дітей. Дитяче словотворення методика формування граматичної правильності мовлення у дітей.

26. Дидактичні ігри і словникові вправи

Зміст і методика їх проведення у різних вікових групах. Роль дитячої літератури і народної словесної творчості у словниковій роботі. Методика навчання відгадування і загадування загадок. Прислів'я і приказки, їх використання у словниковій роботі. Розвиток словника в різних видах діяльності.

27. Методика формування граматичної будови мови

Становлення граматичної будови мови у дітей раннього віку. Засвоєння дітьми граматичного ладу мови в процесі спілкування. Фонематичний слух та його роль в опануванні граматичного ладу мови. Типові помилки в мовленні дітей та їх причини. Дитяче словотворення. Завдання і зміст роботи з формування граматично правильного мовлення у дітей різних вікових груп.

28. Шляхи формування граматичної правильності мовлення у дітей

Методи формування граматичної правильності мови у дітей. Граматичні вправи, дидактичні ігри та методика їх проведення. Методика формування граматично правильного мовлення у дітей у повсякденному житті. Заняття І формування граматичної правильності мовлення.

29. Методика виховання звукової культури

Поняття звукової культури мовлення, її значення для розвитку мовленнєвого спілкування дитини з іншими людьми. Закономірності засвоєння звука дитиною. Особливості засвоєння дітьми дошкільного віку звуковимови, слововимови і засобів інтонаційної виразності. Роль слухового та мовнорухового аналізаторів у становленні звукового мовлення. Анатомофізіологічні особливості мовного апарату дітей і їх вплив на засвоєння звукового мовлення.

30. Розвиток тонічного і фонематичного слуху у дітей як умова

формування інтонаційної виразності

Методика виховання звукової культури мовлення в різних вікових групах. Робота над мовленнєвим диханням, темпом, силою голосу. Заняття з виховання правильної звуковимови, їх зміст, структура, методика проведення в різних вікових групах.

 

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ

 1. Завдання і зміст методики

Предмет та завдання «Теорії та методики формування елементарних математичних уявлень дошкільників», як науки. Методика формування елементарних математичних уявлень як наука. Дослідження проблеми формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. Історія розвитку методів формування елементарних математичних уявлень у дітей. Становлення та розвиток методики формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку.

2. Зв'язок методики з іншими науками

Сучасний стан методики навчання дітей математики. Внесок вчених України в її розробку (Г.С. Костюк, М.М. Макляк, О.К. Грибанова, З.Є. Лєбєдєва, М.В. Богданович, В.К. Котирло, М.В. Вовчик-Блакитна). Зв'язок методики формування елементарних математичних уявлень дошкільників з іншими наукам.

3. Основні ідеї кількісної теорії натуральних чисел

Числа. Виникнення поняття натурального числа. Системи числення.

4. Основні ідеї порядкової теорії натуральних чисел

5. Системи числення. позиційна та непозицшна системи числення

Відношення, бінарні відношення, властивості відношень, відношення еквівалентності. Алгоритми. Поняття алгоритми «обчислювальної машини».

6 . Поняття величини та вимірювання величини

Величини та їх вимір. Поняття величини, вимірювання величини.

7. Загальна характеристика передматематичної підготовки дошкільників

Зміст навчання математики в дитячому садку. Вимоги сучасної початкової школи до математичної підготовки дітей в дитячому садку. Наступність у змісті та методах навчання математики. Особливості математичної підготовки дітей до школи.

8. Методи навчання математики

Форми організації навчання. Методи навчання дітей математики. Ігри та ігрові вправи в навчанні.

9. Засоби навчання математики

Формування логічного мислення. Логічні вправи та завдання – засоби цікавої математики. Методики їх застосування в умовах дитячого садка.

10. Заняття з математики і система занять

Специфіка організації та методика проведення занять з математики в різних вікових групах. Планування роботи з математики в дошкільному закладі. Види та форми планування.

11. Освітні, виховні та розвивальні можливості занять

Роль математичних знань у всебічному розвитку дошкільників. Основні завдання з формування елементарних математичних уявлень у дошкільників: формування системи елементарних математичних уявлень та початкових математичних понять, формування найпростіших способів виконання математичних дій, формування математичного мислення і окремих логічних структур, необхідних для оволодіння математикою в школі і загального розумового розвитку, формування сенсорних процесів і здібностей, розвиток словника дітей, формування початкових форм навчальної діяльності

12. Типи занять з математики

Теоретичні основи формування елементарних математичних уявлень у дітей. Форми організації роботи з формування елементарних математичних уявлень у дошкільників. Розвиваючі ігри в системі формування елементарних математичних уявлень.

13. Розвиток уявлень про сприймання і відтворення множини у молодшій групі

Формування у дітей уявлень про множину. Відношення «багато», «один», «багато», «мало», «порівну». Встановлення взаємно однозначної відповідності між елементами множин, формування уявлень про рівність, нерівність множин.

14. Розвиток уявлень про сприймання і відтворення множини у середній групі

Особливості розвитку кількісних уявлень у дітей середньої групи. Формування уявлень про множину. Вплив просторово-якісних особливостей предметів на сприймання дітьми множин. Сприймання множин різними аналізаторами.

15. Формування поняття про множину у старшій групі

Операції з множинами: об'єднання, вилучення частини множини. Групування множин за різними ознаками. Особливості формування поняття про множину у дітей старшої групи. Множина предметів. Підмножина, об'єднання множин, поділ множин на класи, відношення між двома множинами.

16. Формування уявлень про число і лічбу у дітей дошкільного віку

Особливості сприймання і відтворення кількості предметів дітьми раннього і дошкільного віку. Генезис поняття числа у дітей (дослідження Г. С. Костюка). усвідомлення дітьми кількості складу груп предметів.

17. Ознайомлення із простою задачею та труднощі у розв'язанні арифметичних задач дошкільниками

18. Методика розв'язування простих задач і прикладів

19. Поняття про величину предметів. Особливості сприймання величини дітьми дошкільного віку

Поняття про величину предметів, характеристика величин, особливості сприйняття величин предметів дітьми раннього та дошкільного віку. Значення ознайомлення дошкільників з розмірами предметів. Методика ознайомлення з величиною предметів в різних вікових групах. Зміст основних понять, які формуються на основі вимірювання величин. Навчання дітей елементам вимірювальної діяльності. Використання вимірювальної діяльності для розвитку математичних уявлень дітей.

20. Особливості сприймання дітьми форми предмета і геометричних фігур

Поняття про форму предметів. Особливості сприйняття форми предметів та геометричних фігур дітьми раннього та дошкільного віку. Завдання та засоби ознайомлення дітей з формою предметів. Ознайомлення дітей з геометричними фігурами та формою предметів в різних вікових групах дитячого садка.

21. Методика ознайомлення з геометричними фігурами і формою предмета у дітей молодшої групи

Геометричні фігури. Формування поняття геометричної фігури. Види геометричних фігур. Особливості ознайомлення дітей молодшої групи з геометричними фігурами і формою предмета.

22. Методика ознайомлення з геометричними фігурами і формою предмета у дітей середньої групи

23. Методика ознайомлення з геометричними фігурами і формою предмета у дітей старшої групи

24. Особливості сприймання простору дітьми дошкільного віку

Особливості просторових уявлень дітей дошкільного віку та методика їх формування. Поняття про простір та просторові орієнтири.

25. Методика формування просторових

уявлень у дітей молодшої та середньої групи

Розвиток у дітей молодшої та середньої групи уявлень і практичного орієнтування в просторі. Завдання формування у дітей уявлень та поняття про простір.

26. Методика формування просторових уявлень у дітей старшої групи

Особливості формування у дітей старшої групи уявлень про простір.

27. Час і особливості його сприймання дітьми різного віку

Час і його ознаки. Особливості часових уявлень дітей дошкільного віку. Формування уявлень і понять про час у дітей дошкільного віку.

28. Формування часових уявлень у дітей молодшої групи

Особливості сприйняття часу дітьми молодшої групи. Завдання, зміст ознайомлення з системою мір часу.

29. Формування часових уявлень у дітей середньої групи

Особливості сприйняття часу дітьми середньої групи. Завдання, зміст ознайомлення з системою мір часу: доба, тиждень, рік, місяць.

 30. Формування часових уявлень у дітей старшої групи

Особливості сприйняття часу дітьми середньої групи. Розвиток чуття часу у дітей дошкільного віку: здібності планування в часі діяльності, регулювання темпу та режиму роботи.


Список рекомендованої літератури

 

Дошкільна педагогіка

 1. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. – К., 1997.
 2. Дошкольная педагогика / Под ред. В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой. В 2-х ч. - Ч. 2. - М., 1988. - С. 5-92.
 3. Зязюн І. А. Гуманістична стратегія теорії і практики навчального процесу // Рідна школа. - 2000. - № 8.
 4. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика. - М., 1997. -С. 208-261.
 5. Кондратенко Т. Д., Котырло В. К, Ладывир С. А. Обучение старших дошкольников. – К., 1986.
 6. Лернер И. Я. Философия дидактики и дидактика как философия. - М., 1995.
 7. Основы дошкольной педагогики / Под ред. А. В. Запорожца, Т. А. Марковой. - М., 1980. - С. 170-181.
 8. Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки. - К., 1998. -С.239-268.
 9. Савченко О. Я. Дидактика початкової школи. - К., 2002.
 10. Усова А. Л. Обучение в детском саду. – М ., 1981.
 11. Буре Р. С. Воспитание в процессе обучения на занятиях в детском саду. – М., 1981. - С. 18-28.
 12. Васильева А. И. Совершенствование обучения в детском саду. - Минск, 1980.
 13. Гавриш Н. Інтелектуальна гра // Дошкільне виховання. - 2003. - № 6. - С. 6-7.
 14. Кондратова В. В. Розумове виховання дошкільників. - К., 1979.
 15. Макарова Л. Проблемні ситуації та завдання // Дошкільне виховання. - 2003. - № 3. - С 14.
 16. Проскура Е. В. Развитие познавательных способностей дошкольников. - К., 1985.
 17. Содержание и методы умственного воспитания дошкольников /Под ред Н. Н. Поддьякова. - М., 1980. - С. 28-54.
 18. Ткачук Т. Радість пізнання // Дошкільне виховання. - 2002. -№9.-С 10-11.
 19. Фунтикова О. Модель у навчанні дошкільнят // Дошкільне вихо­вання. - 1999. - № 3. - С 8-9.
 20. Харченко Н. Формування навичок міркування у дітей 5-6-річного віку // Дошкільне виховання. - 2001. - № 2. - С 18-20.

 

Теорія і методика. Розвитку рідного мовлення

 1. Базовий компонент мовленнєвого розвитку дошкільника // Дошкільне виховання. – 1999. –№ 6. – С. 4 – 5.
 2. Богуш А. М. та ін. Методика розвитку рідної мови та ознайомлення з навколишнім у дитячому заклади -К.: Вища школа, 1992. – 416 с.
 3. Богуш А. М., Гавриш Н. В. Дошкільна лінгводидактика. – К.: Вища школа, 2007. – С. 6 – 390.
 4. Богуш А. М. Теоретичні й методичні засади формування мовленнєвої компетенції дошкільнят // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 1. – С. 5 – 10.
 5. Білан О. Навчально-мовленнєва діяльність дошкільного віку. – Львів: Проман, 2005. – 60 с.
 6. Гавриш Н. Сучасне заняття в дошкільному заклади - Луганськ: Альма-матер, 2007. – С. 5 – 160.
 7. Програма розвитку дошкільників «Я у світі». – К.: Світич, 2009.

 

Теорія і методика формування елементарних

математичних уявлень

 1. Артемова Л.В. Колір, форма, величина, число. – К.: Томіріс, 1997.
 2. Баглаєва Н. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят. // Дошкільне виховання - 1999. – № 7. – С. 3 – 4.
 3. Баглаєва Н. Розвиток логічних умінь дитини. Серіація за величиною, масою, об'ємом, розташуванням у просторі // Дошкільне виховання. – 2000. – № 10 – 11.
 4. Баглаєва Н. Обчислювальна діяльність дошкільнят // Палітра педагога. – 2001. – № 3. – С. 10 – 13.
 5. Богданович М. та інші. Математична підготовка дітей в дитячому садку // Богданович М., Козак М., Коваль Я. Методика викладання математики в початкових класах. Навчально-методичний посібник. – К., 1998. – С. 27 – 28.
 6. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. – К., 2003.
 7. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К., 1999.
 8. Машовець М. А. Про складне – доступно і просто: засвоєння абстрактних математичних понять // Дошкільне виховання. – 2000. – № 5. – С. 15 – 17.
 9. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей / Під загальною редакцією Грибанової О. К. - К.; Вища школа, 1987.
 10. Фадеева Т. Вчимося міркувати (математична підготовка дошкільнят) // Дошкільне виховання – 2000. – № 3. – С. 10.
Повернутися назад 
 
 
Анонси подій
 
 
Герб ДДПУ Copyright  ©2018
Приймальна комісія Дрогобицького
державного педагогічного університету
імені Івана Франка
Адреса:
вул. І.Франка, 24, каб.3а,
м.Дрогобич, 82100
(на карті)
Контакти:
тел.:(03244)2-28-17
моб.тел:(098)77-51-483
e-mail:
 
http://www.testportal.gov.ua    http://www.vstup.info    http://www.mon.gov.ua/    http://osvita.ua/   
На сайті: 0 (гості)   5 (роботи)
admin (offline)